Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je :

Kolembusová Jana - BJanka, Zborov nad Bystricou 384, 023 03 Zborov nad Bystricou (ďalej len predávajúci)  uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu  www.zdravie.jahoda.sk
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami,  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Dodacie a platobne podmienky pre internetový obchod Zdravie.jahoda.sk:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

Kolembusová Jana - BJanka
Zborov nad Bystricou 384
023 03 Zborov nad Bystricou

IČO: 43 921 426      
DIČ: 1078747494 
SK DIČ: SK1078747494

Zapísaná č. OŽP-2/2008/00114-6/CR
Číslo živnostenského registra: 520-20193

Číslo účtu - 5045890628/0900 - Slovenská Sporiteľňa 

Tel: 0907025707

Mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI  so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný do 7 pracovných dní.  Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra.

 

1. Dodacie a platobne podmienky pre internetový obchod:

Produkty sú v rámci SR dodávané prostredníctvom

 • Slovenskej pošty
 • Kuriérskou spoločnosťou

Spôsob doručenia si vyberiete pri odosielaní objednávky.

 

Platobné podmienky :

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky.
 • Úhrada vopred prevodom na účet - 5045890628/0900 - Slovenská Sporiteľňa
  IBAN: SK54 0900 0000 0050 4589 0628Spôsob platby:

 • Dobierka, Slovenská pošta poštovné 3,90 Eur
 • Dobierka, Slovenská pošta pri nákupe 90 EUR a viac poštovné ZDARMA
 • Dobierka, kurierska služba poštovné  5.50 Eur
 • Prevodom na účet, Slovenská pošta  poštovné 2,50 Eur
 • Prevodom na účet, Slovenská pošta  pri nákupe 90 EUR a viac poštovné ZDARMA
 • Prevodom na účet, kurierska služba  poštovné 4.50 Eur

Poznámka: Pri doprave Kuriérom neplatí výhoda poštovné zdarma pri nákupe nad 90 Eur.

 

Dopravné podmienky :

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný do 7 pracovných dní.  Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania, alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom.
Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Produkty sú v rámci SR dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kurierom. Spôsob doručenia si vyberiete pri odosielaní objednávky. O odoslaní balíčka Vás informujeme e-mailom. S objednaným tovarom obdržíte aj faktúru - daňový doklad.

 

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na adresu :

Kolembusová Jana , č.384 , 023 03 Zborov nad Bystricou

Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

Náklady reklamačného jednania:

1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.

3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

V prípade potreby môžete použiť nasledujúci reklamačný formulár >>

 

Storno objednávky:

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

VRÁTENÉ - NEPREBRATÉ ZÁSIELKY

Pokiaľ nám platba za tovar dlhšie nepríde, vyzveme kupujúceho prostredníctvom mailu alebo telefonicky, aby si zásielku vyzdvihol. Prípadne, aby nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Keď kupujúci na našu výzvu neodpovedá a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky.
Ak si však kupujúci nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení faktúry na náš účet - vopred avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať. Expedičné náklady na jej opätovné odoslanie budú účtované aj keď by ste mali mať poštovné zdarma.

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet.

 


VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY -

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy,  v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Adresa na vrátenie tovaru: Kolembusová Jana, č. 384, 023 03 Zborov nad Bystricou
O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Viac o ochrane osobných údajov, celé znenie >>

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu. Kontaktný email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Registračné číslo z Úradu na ochranu osobných údajov SR: 201402235

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania  tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného  ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.zdravie.jahoda.sk.

Podmienky platné od 2.1.2016

 

V prípade nejasností, chýb nás kontaktujte kedykoľvek na adrese. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,
alebo na tel. čísle  00421 0907 025 707  v pondelok - piatok v čase 8.00 - 16.00.