Diabetes Mellitus a zelené potraviny

Z informácií, ktoré prišli spoločne s Mladým jačmeňom po jeho uvedení na náš trh, vyplynulo, že jeden z jeho hlavných účinkov je priaznivé ovplyvnenie zvýšenej hladiny krvného cukru. A pretože ochorenie cukrovkou je v našej populácii veľmi časté, bolo jasné, že overenie tohto účinku v podmienkach našej populácie bude veľmi dôležitým poznatkom pre ďalšie uplatnenie Mladého jačmeňa v praxi.

V našej populácii je teraz evidovaných vyše 750 000 diabetikov, predovšetkým s diabetom II. typu. Každoročne pribúda približne 70 000 nových ochorení cukrovkou. To sú čísla, vzhľadom k celkovému počtu obyvateľov v SR, nesmierne vysoké a varujúce.


 Zelený jačmeň využíva pri ovplyvňovaní zvýšenej hladiny glykémie predovšetkým svoj adaptogénne účinok. Dokáže totiž upravovať stav jednotlivých orgánov a ich činnosť k normálu. U cukrovky sa účinok Mladého jačmeňa prejavuje na niekoľkých úrovniach. Tou najdôležitejšou je stimulácia endokrinné (insulinotvorné či inzulín produkujúce) funkcie pankreasu. Zelený jačmeň povzbudzuje činnosť buniek Langerhansových ostrovčekov a tým zvyšuje tvorbu inzulínu.

Veľmi dôležitou vlastnosťou Mladého jačmeňa je schopnosť hojiť zápaly, ktoré sú častou príčinou poškodenia pankreasu. Odhojením zápalu podžalúdkovej Mladý jačmeň uchráni mnoho buniek pred ich definitívnym zničením. Ďalšia úroveň, kde sa veľmi pozitívne prejavuje účinok Mladého jačmeňa, je zlepšenie funkcie všetkých ostatných buniek tela, ktoré za pomoci inzulínu cukor z krvi prijímajú a využívajú ho na získanie energie pre svoju činnosť. Mladý jačmeň tak znižuje takzvanú insulinorezistenci, teda neschopnosť buniek tela cukor vstrebávať.

Mladý jačmeň upravuje aj činnosť biliárneho systému a teda aj vývodu žlčových ciest, ktorý anatomicky úzko súvisí s vývodom pankreasu. Často do čreva ústia spoločne a každý problém žlčových ciest sa môže nepriaznivo prejaviť v správnej činnosti pankreasu. V ľudskom tele súvisí všetko so všetkým ao to viac je potrebné oceniť komplexný účinok Mladého jačmeňa na organizmus. Mnohokrát zdanlivo nesúvisiace zdravotné ťažkosti môžu mať spoločný pôvod. Preto je potrebné mať po ruke niečo, čo dokáže priaznivo ovplyvniť celý organizmus. Z pohľadu praktického lekára, ktorý musí mať znalosti zo všetkých lekárskych odborov a mal by na svojho pacienta pozerať vždy komplexne, je Mladý jačmeň so svojím komplexným pôsobením ideálnym pomocníkom a zároveň riešením. Štúdie sledujúce vplyv Mladého jačmeňa na zvýšenú hladinu krvného cukru potvrdila, že zahraničné skúsenosti, o ktorých je zmienka v úvode textu, sú pravdivé a že naozaj je možné od Mladého jačmeňa v tomto ohľade očakávať veľkú pomoc.


Studie Mladý Ječmen a Diabetes Mellitus (v českom jazyku)


Rozdělení studie Studie si svým zaměřením kladla za cíl ověřit účinky Mladého ječmene na hladinu krevního cukru, glykovaného hemoglobinu (GHBA%) a glykovaného proteinu (GP) u pacientů s prokázaným diabetem mellitem čili cukrovkou.
Sledovaní pacienti byli rozděleni do 2 základních skupin:

* pacienti s prokázaným diabetem II. typu na dietě či dietě a perorálně podávaných antidiabeticích (sledování prováděl MUDr. Lacina) - 20 pacientů.
* pacienti s prokázaným diabetem II. typu na inzulínu (sledování prováděla MUDr. Tělupilová) - 15 pacientů

Délka studie Pacienti MJ užívali ve sledovaném období minimálně 3, maximálně 6 měsíců.
Dávkování Mladého ječmene během studie Pacienti MJ užívali v dávce 2x1 kávová lžička denně.
Sledované parametry Odběry byly provedeny před zahájením užívání Mladého ječmene, pak vždy po uplynutí každých 4 týdnů a po skončení užívání Mladého ječmene. Sledována byla hodnota glykémie (fyziologické rozmezí nalačno je 3,3 - 6,1 mmol/l, resp. 5,2 mmol/l) a dále hodnota glykovaného hemoglobinu (GHBA%) u první skupiny (hladina max. do 8% celkového hemoglobinu), resp. glykovaného proteinu (GP) (fyziologické rozmezí nalačno je 1,8 - 2,6 mmol/l nebo 205 - 280 j.) u druhé skupiny. Glykovaný hemoglobin ukazuje průměrnou hladinu glykémie přibližně 60 dnů zpět. Platí přepočet, že 1% GHBA% = 1,3 mmol/l průměrné hladiny glykémie 2 měsíce zpět. Glykovaný protein ukazuje průměrnou hodnotu hladiny glykémie cca 10 - 14 dnů zpět.

Závěr k 1. skupině

Po ukončeném sledování se zlepšila hladina glykémie u 95% respondentů, hodnota GHBA% dokonce u všech, tedy 100%, respondentů.

Závěr ke 2. skupině

Po ukončeném sledování se zlepšila hladina glykémie u 27% respondentů, hodnota GP u 60% respondentů a sekundární příznaky se zlepšily u 85% respondentů.
Rozdíly ve výsledcích jsou dány následujícími faktory:

* 1. skupina pacientů patřila k těm s lehkou formou cukrovky (lze očekávat zlepšení)
* 2. skupina pacientů patřila k těm se závažnou formou cukrovky, kdy je již endokrinní funkce slinivky významně a někdy i nevratně poškozena (takže není co uzdravovat)

2. skupina pacientů byla i významně starší, její věkový průměr byl 64,6 roku, oproti 1. skupině, kde byl věkový průměr 52,1 roku (je nutné vyšší a dlouhodobější dávkování /nejlépe pod dohledem zdravotníka/)

U pacientů na insulinoterapii je obecně horší jejich spolupráce v rámci léčebného režimu a tudíž lze předpokládat tuto neúmyslně zhoršenou spolupráci i v rámci studie (je nutné dozorovat kázeň při užívání).
Z těchto důvodů (i přes nižší procenta zlepšení oproti skupině 1.) jsou i výsledky skupiny 2. velice pozitivní.
Závěr praktického lékaře:

U pacientů s diabetem mellitem na dietě či užívajících perorální antidiabetika lze při užívání mladého ječmene očekávat zlepšení hladiny glykémie, stabilizaci hodnot GHBA i zlepšení subjektivních pocitů pacienta.

U pacientů s diabetem mellitem na insulinu a s významně poškozenou či zcela zničenou endokrinní funkcí slinivky lze od Mladého ječmene očekávat především stabilizaci hladiny glykémie a tím prevenci hyperglykémie nebo hypoglykémie, hlavně však prevenci komplikací, které cukrovku v pokročilých stádiích doprovází.
U komplikací již přítomných pak lze očekávat jejich zmírnění či vymizení.

Nejvýznamnějším účinkem mladého ječmene je stabilizace stavu (GHBA%, GP) pacienta, protože tak se docílí zvýšení kvality jejich života.

Pozitivní účinek Mladého ječmene na organismus nemusí vždy nutně znamenat projev zlepšení, ale lze jej spatřovat i ve stabilizaci onemocnění a v zabránění vzniku či oddálení nástupu případných komplikací.

Na tento aspekt je nutno pacienty v tomto stádiu onemocnění cukrovkou vždy upozornit.

Autoři studie: MUDr. Miloslav Lacina a MUDr. Zdislava Tělupilová. Zdroj: Green Ways - únor 2006
Objenávky a info: www.zdravie.jahoda.sk
0907 025707, 0904 248 298