Zelený jačmeň/ a laboratorné nálezy
Ak by sme chceli ozrejmiť všetky účinky produktu Mladý jačmeň vo vzťahu k laboratórnemu nálezu, najmä ku krvnému obrazu a ďalej k jeho rôznym podrobným variantom, potrebovali by sme k tomu veľký súbor spolupracujúcich dobrovoľníkov na jednej strane a spolupracujúceho lekára a laboratória na strane druhej.
Rozbor krvného obrazu je možné hodnotiť buď v niekoľkých základných parametroch - sedimentácia, červený krvný obraz, biely krvný obraz, počet krvných doštičiek alebo je možné robiť aj oveľa podrobnejšie rozbory, ktoré však, pre bežnú prax, nie sú tak podstatné. Podobne možno potom hodnotiť aj ďalšie laboratórne vyšetrenia, najmä hodnoty obličkových funkcií, pečeňové testy, hladinu krvného cukru, cholesterolu a triglyceridov, reumatických testov atď.

Ďalej uvedené závery sú len z malého súboru pacientov, takže je rozhodne nemožno prísne štatisticky vyhodnocovať, ale aj takto malé výsledky majú svoj význam a bezpochyby pomáhajú rozšíriť možnosti použitia výrobku a, v niektorých prípadoch, aj v našej praxi overiť teoreticky už uvádzané indikácie.

Počas polročného sledovania som sa zameral na nasledujúce problémy - syndróm vysoké sedimentácia, leukocytóza, čiže dlhodobo zvýšený počet bielych krviniek (avšak s vylúčením hematologického ochorenia, teda predovšetkým leukémia), alergické ochorenia a počet eozinofilov v rozpočte bielych krviniek, reumatologické ochorenia a vyššie laboratórnych reumatických testov (ASLO, CRP, LATEX) a konečne lymeská borreliosa a hladina IgM a IgG protilátok. Jedná sa teda celkom o 5 sledovaných okruhov.

Podmienkou hodnotenia účinku produktu Mladý jačmeň bolo, pochopiteľne, aj hľadisko, aby pacient tento produkt užíval pokiaľ možno úplne bez súčasného užívania akýchkoľvek iných liekov alebo aspoň bez tých, ktoré by boli nasadené cielene pre sledovanú diagnózu. V niektorých prípadoch nebolo možné klasické lieky vysadiť úplne (predovšetkým lieky na zvýšený krvný tlak a určené na liečenie ischemickej choroby srdca, cukrovky), ale tie, ktoré boli ponechané, neboli určené na liečbu sledované diagnózy.

Ďalšou podmienkou zaradenia do vyhodnotenia účinku bolo aspoň 3 mesačná nepretržité užívanie produktu Mladý jačmeň.